Έλεγχος σταθερότητας εδάφους καθώς και αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων κατά την διάρκεια της κατάβασης στο ”V”.
Σημ: το έδαφος ήταν πολύ ολισθηρό και δεν επιχειρήθηκε καν η κατάβαση.

Αναγνώριση ποταμού. Έλεγχος για το βάθος των νερών καθώς και για το ανάγλυφο εσωτερικά αυτού.

Σωστός και ασφαλές τρόπος χρήσης του εργάτη.